×

Informacje dla akcjonariuszy


HANDEL POLSKI S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-175) ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok 5, adres do doręczeń: Rzeszów (kod 35-322) ul. Ciepłownicza 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285499, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 700 000,00 złotych, będącą płatnikiem VAT – nr identyfikacyjny (NIP): 5170226438, adres internetowy: https://www.handelpolski.pl

Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy:

spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000025237, NIP: 5260215088, o kapitale zakładowym wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 wynoszącym 169 401 468 zł (w całości opłaconym), prowadzącą działalność banku powiernika w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną. Spółka winna pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Wezwania dokonuje się w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą HANDEL POLSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Oddziale Spółki tj. ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny – numer 17-8597113.

W przypadku nie posiadania dokumentów akcji, akcjonariusz powinien złożyć spółce żądanie wydania dokumentu akcji wraz z upoważnieniem spółki do odbioru wydanego dokumentu akcji i złożenia go do rejestru.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Optymalizacja warunków handlowych wspólne negocjowanie umów handlowych
w celu zwiększenia konkurencyjności na rynkch lokalnych.

Rozwój w kierunku tworzenia sieci ogólnopolskiej.

Tworzenie lepszych warunków dla własnych partnerów handlowych
(podhurtowni i sklepów detalicznych) umożliwiających im funkcjonowanie
 równoległe z rozwijającymi się sieciami handlowymi.

 

 

 

  Aktualności

2007-10-10
"Propozycją dla dystrybutorów zdecydowanych na konsolidację, jest uczestnictwo w spółce "Handel Polski" S.A., która jest forpocztą dla kapitałowych połączeń podmiotów w niej uczestniczących i jednocześnie oferuje wszystkie korzyści związane z prowadzeniem wspólnej polityki zakupów i sprzedaży." Więcej na ten temat przeczytacie Państwo w PORADNIKU HANDLOWCA 10/2007
home wstecz do góry